2n ESO

2n ESO

 

ASSIGNATURES TRONCALS

(5 assignatures)

Assignatura Caràcter Hores Comentaris
Física i Química Troncal obligatòria 2
Geografia i Història Troncal obligatòria 3
 

Llengua Castellana i Literatura

Troncal obligatòria 3
 

Matemàtiques

Troncal obligatòria 3
Primera Llengua Estrangera Troncal obligatòria 3

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES

(4 assignatures)

Assignatura Caràcter Hores Comentaris
Educació Física Específica obligatòria 2
Música Específica obligatòria 2
Tecnologia Específica obligatòria 2
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual Específica obligatòria 2

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES OPCIONALS

(Triar 1 assignatura)

Assignatura Caràcter Hores Comentaris
Religió Específica opcional 2
Valors Ètics Específica opcional 2

ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIES

(2 assignatures)

Assignatura Caràcter Hores Comentaris
Valencià: Llengua i Literatura Lliure configuració autonòmica obligatòria 3
Tutoria Lliure configuració autonòmica obligatòria 1

ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OPCIONALS

(Triar 1 assignatura)

Assignatura Caràcter Hores Comentaris
Informàtica Lliure configuració autonòmica opcional 2 Oferta obligada
Cultura Clàssica Lliure configuració autonòmica opcional 2 Oferta obligada
Específica cursada com a lliure configuració autonòmica*
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial Lliure configuració autonòmica opcional 2 Específica cursada com a lliure configuració autonòmica*
Segona Llengua Estrangera Lliure configuració autonòmica opcional 2 Oferta obligada
Específica cursada com a lliure configuració autonòmica*

* Sempre que no s’estiga cursant com a específica