ORGANIGRAMA

ÒRGANS UNIPERSONALS

  Un grup de professors/es s’encarreguen de l’organització i gestió del centre, formen l’equip directiu:

Director: coordina i dirigeix l’Institut. És el màxim responsable del funcionament de l’institut

Vicedirector: coordina les activitats complementàries i extraescolars. Dona suport al director en el funcionament diari del centre.

Cap d’estudis: coordina el professorat. organitza als tutors, regula els horaris i és el responsable de la convivència en el centre.

Secretari: coordina la Secretaria i gestiona econòmicament l’Institut.

ÒRGANS COL·LEGIATS

    Departaments: Format per tot el professorat que imparteix una mateixa assignatura. Aquest estableix la programació i els criteris     d’avaluació de cada assignatura en cada curs.

    Comissió de Coordinació Pedagógica: Format per tots els Caps de Departament.

    Claustre: Format per tot el professorat del Centre.

    Consell Escolar: Òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (professors, pares-mares, alumnes i personal no    docent) en el funcionament de l’Institut.

PERSONAL NO DOCENT

     Personal d’Administració.

    Conserges

    Personal de neteja

    Personal de cafeteria