ORGANIGRAMA

ÒRGANS UNIPERSONALS

  Un grup de professors/es s’encarreguen de l’organització i gestió del centre, formen l’equip directiu:

 • Director: coordina i dirigeix l’Institut. És el màxim responsable del funcionament de l’institut.
 •  Vicedirectora: coordina les activitats complementàries i extraescolars. Dona suport al director en el funcionament diari del centre.
 • Cap d’estudis: coordina el professorat. organitza als tutors, regula els horaris i és el responsable de la convivència en el centre.
 • Secretaria: coordina la Secretaria i gestiona econòmicament l’Institut.

ÒRGANS COL·LEGIATS

 • Departaments: Formats per tot el professorat que imparteix una mateixa assignatura. Aquest estableix la programació i els criteris d’avaluació de cada assignatura en cada curs.
 • Comissió de Coordinació Pedagógica: Format per tots els Caps de Departament.
 • Claustre: Format per tot el professorat del Centre.
 • Consell Escolar: Òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (professorat, pares-mares, alumnat i personal no docent) en el funcionament de l’Institut.

PERSONAL NO DOCENT

 • Personal d’Administració.
 • Conserges.
 • Personal de neteja.
 • Personal de cafeteria.