Acadèmica

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Recull les actuacions d’orientació i tutoria en quatre nivells d1ntervenció: la coordinació amb l’equip docent, les famílies, l’alumne a nivell individual i el grup d’alumnes. Les activitats programades s’agrupen en els següents blocs temàtics...

READ MORE

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’atenció al desenvolupament íntegre de l’alumnat ha d’estar present tant en les programacions de les diferents assignatures com en el conjunt d’activitats que es duen a terme en el centre, així com en l’estructura...

READ MORE